วันที่ 20 กันยายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

21 กันยายน 2564